7-8. osztályos felzárkóztató képzés 2.

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D030

A képzés célja:

A programban résztvevők a felzárkóztató képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzik a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat

A képzés célcsoportja:
Azok az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, ezáltal hátrányos helyzetű felnőttek, akik az általános iskola 6. osztályát sikeresen befejezték.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: Sikeresen befejezett általános iskolai 6. osztály
Előzetesen elvárt ismeretek: Olvasható írás és az olvasott szöveg megértése

A képzés zárása:

A képzés végén köznevelési intézményben osztályozó vizsga sikeres teljesítése. Az osztályozó vizsgát a résztvevők jogszabályban megjelölt területileg illetékes köznevelési intézmény szervezésében teszik le.

A képzés tanúsítása:
Tanúsítvány, majd bizonyítvány

Tervezett képzési idő:
490 óra (Elmélet: 490 óra) (Felnőttképzési kiegészítő tevékenység modulokkal kiegészítve)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
– Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.
– Magyar nyelv és irodalom: magabiztos írás-olvasás, a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
– Informatika: tudja kezelni az alapvető informatikai eszközöket, ismeri a szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjait, tud az interneten keresni és levelezni.
– Történelem és társadalomismeret: ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények szerepét.
– Természetismeret: ismeri a kémia, fizika, biológia és a földrajz témaköreit, ezeket felismeri a hétköznapi tapasztalatokban, illetve környezetében.
– Idegen nyelv: megért és válaszol tagoltan feltett, egyszerű, önmagát és közvetlen környezetét érintő kérdésekre, tud köszönni, bemutatkozni, és elemi szükségleteit ki tudja fejezni. El tud olvasni egyszerű tájékoztató feliratokat, ki tud tölteni egy személyes adatait kérő űrlapot.
– Pályaorientáció: ismeri saját képességeit, lehetőségeit a munka világában, rendelkezik a munkavállaláshoz szükséges pozitív jövőképpel.

Modulok:

Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Informatika
Történelem és társadalomismeret
Természetismeret
Idegen nyelv
Pályaorientáció
Felnőttképzés kiegészítő tevékenység: Képzés hatékonyságának növelése (Elmélet: 16 óra)
Felnőttképzés kiegészítő tevékenység: Munkavállalás elősegítése (Elmélet: 24 óra)

JELENTKEZÉS