A Z és alfa generáció motiválásának módszertana a gyakorlatban:

A képzés célja:
A folyamatosan változó tanítási-tanulási körülmények szükségessé teszik az oktatók, pedagógusok folyamatosan megújuló módszertani kompetenciáit a képzési célok eredményes eléréséért. Ennek alapja egyrészt a tanulói célcsoport szintén folyamatosan változó tanulási kompetenciáinak, motivációs bázisának ismerete, másrészt az adekvát tanítási módszerek és eszközök integrálásának képessége a tanítási folyamatokba. A képzés célja a résztvevő oktatók felkészítése a z és alfa generáció motivációs sajátosságinak tanítási-tanulási folyamatokban történő ösztönzésére. A KINEK?-MIT?-HOGYAN? tanítsunk pedagógiai hármas egységből a harmadik pontot, a „Hogyan?”-t járja körül a képzés, rávilágítva a generációs különbözőségekre – a szakképzésben megjelenő tartalmi eredménycélok tükrében (mit tanítsunk?). Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg a digitális kultúra generációinak hatékonyan motiváló lehetőségeit – jelenléti és online képzési folyamatokban egyaránt. Legyenek képesek a diákok külső- és belső motivációs folyamatainak támogatására szak-, illetve tantárgyaik tanításának módszertani eszközeivel. Legyenek tájékozottak a tanítási eredményalapú oktatás fejlesztő értékelési lehetőségeiben és azok konkrét alkalmazásában. Ismerjék és legyenek képesek alkalmaznia tanulási eredményességet hatékonyan megalapozó, teljesítménynövelő, tanulási képességek fejlesztését is támogató tanítási-tanulási folyamatok viszonyformáló és szokásformáló módszereit és azok tanítási-tanulási folyamatokba történő integrálási lehetőségeit. Célunk, hogy a pedagógusok célirányos módszertani felkészítésével váljanak képessé a Z és alfa generációs diákok tanulási eredményességének növelésére a motivációs bázisuk támogatásával, megalapozva ezzel a pályabeválásukat is.

A képzés célcsoportja:

Menedzsment (Szakképzési Centrum és iskolavezetés)

Szakmai oktatók (elmélet és gyakorlat)

Vállalati szféra szakmai oktatói

Közismereti tárgyak oktatói

A képzés típusa: jelenléti kontaktórás képzés

A képzés óraszáma: 30 óra

A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségi végzettség, valamint pedagógus, szakoktató szakmai végzettség
Szükséges 1 év szakmai gyakorlat.

A képzés során megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Vizsgainformáció:

Záró teszt minimum 61% kitöltése.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:

 • Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni intézményi feladatait, a képzés tematikája alapján.
 • Adekvátan és reflektált módon használja a digitális generációval kapcsolatos ismereteit, motiválásának lehetőségeit.
 • Ismeri, és gyakorlatban integráltan alkalmazza a tanult élménypedagógiai eljárásokat.
 • Ismeri és adekvátan képes használni a fejlesztő értékelést, a tanulók motiválása érdekében.
 • Ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes az intézményszintű komplex szemlélet motivációs esélyeit.

Tananyagegység:

 1. Generációs és motivációs startpontok
 2. Időtükör, időmenedzselés és önreflexió az elköteleződésért
 3. A fejlesztő értékelés gyakorlata a tanulási eredmény alapú képzésben
 4. Z és alfa motiválás: kapcsolat-kompetencia- autonómia a gyakorlatban
 5. Élménypedagógia online és offline
 6. Példatár az egyéni megoldások továbbfejlesztésére
 7. Intézményi jó gyakorlatok a diákok tanulási motivációjáért

Képzés helyszíne:
országosan, változó helyszínen

Részvételi díj:
95.000 Ft, mentes az adó alól. Az ár nem tartalmazza az utazás, étkezés és szállás költségét, annak megszervezése a résztvevő feladata.

Képzés azonosítószáma:
2OKT019-32/21

A továbbképzés kreditértéke:
30 óra

A továbbképzés időpontja:
Megrendelés esetén egyeztetett időpontban

Jelentkezni az alábbi weboldalon található jelentkezési lappal lehet (oldal alján):
Oktatói Továbbképzési Rendszer | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

Amennyiben képzésünk felkeltette az érdeklődését, kérem keressen az oktker@oktker.hu email címen vagy a 06-88/421-080 telefonszámon és adunk további tájékoztatást!

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!