Kommunikációs megoldások és konfliktuskezelés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban

Alapítási engedély szám: 9/233/2018; Alapító neve: Learning Innovation Kft.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 09. 04.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció alapszabályait és mechanizmusát, valamint a konfliktusok mibenlétét, kiváltó okait.
Tudatosítani a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.
További cél, hogy a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben:
– tárgyalás,
– resztoratív konfliktuskezelés,
– mediáció,
– egyéni megküzdési stratégiák.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Tudja a kommunikációra és konfliktusra vonatkozó elméleti ismereteket.
Ismerje a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus és gyermekek közti helyzetben kialakulható konfliktusok kiváltó okait, jellemzőit.
Legyen képes néhány megküzdési stratégia alkalmazására.
Hozza be személyes tapasztalatait a tréning megvalósulási folyamatába.
Az új információkat integrálja saját tapasztalataiba.
Legyen nyitott a visszajelzések fogadására, beépítésére.
Legyen képes visszajelzést adni saját és mások működéséről egyéni és csoportszinten.

Az ismeretek számonkérésének módja:
a) Reflexiós levél, amely tartalmazza az alapító által megadott szempontokra adott válaszokat és a résztvevő személyes tapasztalatait.
Terjedelme: 1 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt. A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

  1. b) A hallgatói kérdőív, amely a konkrét tematikai elemek kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.
  2. c) Házi dolgozat: egy szabadon választott konfliktushelyzetre épülő esettanulmány megírása, amely tartalmazza a konfliktuskezelési lehetséges megoldását is.
    Az értékelés szempontjai: a konfliktushelyzet részletes ismertetése, a kiváltó okok bemutatása, a konfliktushelyzet kezelésére irányuló megoldások adekvátsága, az alkalmazott/javasolt technikák és a konfliktushelyzet közti koherencia, az életkori és szerepköri sajátosságok figyelembe vétele, gyakorlati megvalósíthatóság.
    A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt.
    A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Balatonfüred 2019.07.04-06

A program tartalmának rövid ismertetése:
Napjainkban, a hálózatosodás világában a kommunikáció elengedhetetlen eszköze minden szakmának és társadalmi csoportnak. Ahhoz, hogy a kommunikáció ne konfliktusokat generáljon, hanem pozitív eredményeket teremtsen, fontos a kommunikációs szemlélet kialakulása, amely révén gazdagodik az egyén személyisége, és tudatosul a kommunikatív megnyilvánulások lényege.
A továbbképzés célja, hogy:
– a résztvevők megismerjék a kommunikáció alapszabályait és mechanizmusát, valamint a konfliktusok mibenlétét, kiváltó okait;
– tudatosítsa a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban;
– a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat (tárgyalás, resztoratív konfliktuskezelés, mediáció, egyéni megküzdési stratégiák) a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben.
A továbbképzés főbb témakörei:
– A KOMMUNIKÁCIÓ
o A kommunikáció mechanizmusa
o Kommunikációs zavarok
– A KONFLIKTUSRÓL ÁLTALÁBAN
o A konfliktus mibenléte
o A konfliktust kiváltó okok
– INTÉZMÉNYI KONFLIKTUSHELYZETEK
o Pedagógus-gyermek konfliktus
o Pedagógus-szülő konfliktus
o Pedagógus-pedagógus konfliktus
o A gyermekek konfliktusai
– KONFLIKTUSKEZELÉSI TECHNIKÁK
o Tárgyalás
o Resztoratív konfliktuskezelés
o Mediáció
o Egyéni megküzdési stratégiák
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– A továbbképzésen való minimum részvétel az összóraszám 90%-a.
– Reflexiós levél, amely tartalmazza az alapító által megadott szempontokra adott válaszokat és a résztvevő személyes tapasztalatait.
– A hallgatói kérdőív, amely a konkrét tematikai elemek kapcsán információt gyűjt a trénerek működéséről, a tréning felépítettségéről, struktúrájáról és színvonaláról.
– Házi dolgozat: egy szabadon választott konfliktushelyzetre épülő esettanulmány megírása, amely tartalmazza a konfliktuskezelési lehetséges megoldását is.
Az értékelés szempontjai: a konfliktushelyzet részletes ismertetése, a kiváltó okok bemutatása, a konfliktushelyzet kezelésére irányuló megoldások adekvátsága, az alkalmazott/javasolt technikák és a konfliktushelyzet közti koherencia, az életkori és szerepköri sajátosságok figyelembe vétele, gyakorlati megvalósíthatóság.
A dolgozat terjedelme: 2-4 A4-es oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt. A benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.