Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztatónkat a ránk vonatkozó szabályok és követelmények alapján dolgoztuk ki annak érdekében, hogy honlap látogatóink személyes adatait védjük, és segítsük őket adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítésében.

Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységét „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.),

és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján végzi.

Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. jelen adatkezelési tájékoztatója az alábbi tevékenységekhez kötődő személyes adatok kezelésére terjed ki:

 • a honlapon keresztül, a honlaplátogató kezdeményezésére induló kapcsolattartási tevékenységre;
 • a honlap látogatója által kezdeményezett ajánlatkérésre;
 • tevékenység, szolgáltatás igénybevételének kezdeményezésére, és a programokra történő jelentkezésre.

Tájékoztatónk a feliratkozás során megadott, nem természetes személyekre vonatkozó adatokra nem alkalmazandó.

Tájékoztatónk a [www.oktker.hu] honlap személyes adatkezelésére vonatkozik.

A szabályzat és módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 1. Az adatkezelő megnevezése, alapadatok

Név: OKTKER-NODUS Kiadó Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

Postacím: 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

E-mail: oktker@oktker.hu

Telefon: +36 88 421 080

Fax: +36 88 423 244

Az adatvédelemért felelős személy: Varga István

E-mail: oktker@oktker.hu

Telefon: +36 88 421 080

 1. Adatkezelések

3.1.           Kapcsolatfelvétel

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja:

Név

Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése

E-mail cím

Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése

Üzenet tartalma

Tájékoztatáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató “Adatkezeléssel kapcsolatos jogok” részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

3.2.           Tevékenység, szolgáltatás igénybevétele, jelentkezés programra

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja:

A kapcsolattartó/ügyintéző neve

Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése

A kapcsolattartó/ügyintéző e-mail címe

Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetése

A kapcsolattartó/ügyintéző telefonszáma

Kapcsolattartás, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetése

A szakértő neve

Szakmai kapcsolattartás

Számlázási adatok

Szabályszerű számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a megadott kapcsolattartási adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 21. §-a szerint 5 év.

A számviteli bizonylatok esetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatokhoz az Adatkezelő ügyintézéssel megbízott munkatársai férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kapcsolattartási, számlázási, tájékoztatási feladataikat ellássák.

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozóktól elvárja a GDPR-nak való megfelelést. A személyes adatokhoz hozzáférő adatfeldolgozók a személyes adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik.

Az adatfeldolgozóknak az adatok kezelését érintően nincs érdemi döntési joga.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, számviteli tevékenységéhez könyvelőt vesz igénybe.

A honlap kialakítása úgy történt, hogy a kapcsolódó adatbázisokban személyes adatokat nem tárolunk, személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató nem fér hozzá.

Könyvelési feladatok

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név:      Vörösné Rózsás Krisztina

Cím:       8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

Adószám: –

E-mail:  penzugy@oktker.hu

A kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

Az érintettek köre: A weboldalon szolgáltatást megrendelő, tevékenységre jelentkező természetes személyek.

Az adatkezelés célja: Könyvelési feladatok elvégzése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) az Adatkezelő tulajdonát képezik.

A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

A honlap működtetéséhez használt szerverhez csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő adatmentési és archiválási szabályokat határozott meg, melyek betartását ellenőrzi.

Az Adatkezelő által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott.

 1. Sütik (cookies) használata

Honlapunkon sütiket használunk, amelyek a szerverünk, és a honlaplátogató böngészője között küldött kisméretű szövegfájlok. A sütik jellemzően csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja. A számítógépén tárolt sütiket megtekintheti és törölheti, rendelkezhet arról, hogy böngészője milyen módon kezelje a sütiket. Azok kezelését akár meg is tilthatja. Az elterjedt böngészők súgójába részletesen olvashat a sütik kezeléséről.

 1. A Google Analytics alkalmazása

Honlap a Google Analytics web elemző alkalmazást használja. A Google Analytics szintén „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a honlaplátogató számítógépére ment, így elősegíti a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos információk közül a Google a Felhasználó IP-címét lerövidíti, ezzel azonosíthatatlanná teszi. Google Analytics a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem rendeli össze a Google más adataival. A Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett (a jogszabályokban alkalmazott fogalomhasználat szerint az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük) hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az 2. pontban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait

 • milyen jogalap szerint,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • mennyi ideig kezelik.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő egy hónapon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatkezelő az érintettet a helyesbítésről levélben értesíti.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő törölje. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy hónapon belül törölje, amennyiben a személyes adatok törlése nem ütközik az adatkezelőre és az érintettre vonatkozó, és kötelezően alkalmazandó szabályozásba.

Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Intézkedési határidő

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a hozzánk fordulót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ez szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Ha nem intézkedünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, illetve erről nem tájékoztatjuk a kérelmezőt, a kérelmező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati lehetőségével.

 1. Panasztételi lehetőség

Panasszal az Önt érintő, a személyes adatkezelés tárgyában elkövetett jogsértés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. ellen. Az Ön választása, lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthat peres eljárást. A törvényszékek elérhetőségét itt találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Veszprém, 2018. május 25.