Munkavédelmi képviselők éves továbbképzése

A képzés az Mvt. rendelkezései szerint központi tematika alapján kerül megszervezésre .

A képzés elvégzésével ellátható tevékenység:
A munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. A munkavédelmi képviselő  meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzés követelményeinek  érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási  megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető  és biztonságos munkavégzésre  történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:
A munkavédelmi képviselő alapképzés elvégzése.

A képzés szempontjából 5 éven belül egy alkalommal választható témakörök:

 1. A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei
 2. Munkaeszközök biztonsága
 3. Az egyéni védőeszközök és munkaruha
 4. Villamos biztonsági ismeretek
 5. Zaj- és rezgésvédelem
 6. A munkahelyek kémiai biztonsága
 7. Rákkeltő és mutagén anyagokkal való munkavégzés munkavédelmi szabályai
 8. A raktározás és anyagmozgatás munkavédelmi szabályai
 9. A képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme
 10. A klímaváltozás hatásai
 11. A munkavédelmi képviselő feladatellátása a gyakorlatban
 12. Munkabaleset kivizsgálása
 13. Foglalkozási megbetegedés kivizsgálása
 14. Fokozott expozíciós eset kivizsgálása
 15. A munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények

A képzés elvégzésenek igazolása:
A képzés eredményes elvégzésének nem feltétele a számonkérés.
A felnőttképző az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványt állít ki.

A képzés során elsajátítandó készségek, képességek, megszerezhető ismeretek, elvárt viselkedésmódok, attitűdök:

Elsajátítandó készségek, képességek:
A továbbképzést elvégző munkavédelmi képviselő képes
– a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos jogati és érdekeit képviselni,
– meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről,
– ellátni a jogszabályokban meghatározott jogosultságait, feladatait,
– részt venni a munkahelyeken az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében,
– munkavédelmi kérdésekben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni,
– intézkedéseket kezdeményezni a munkáltatónál a biztonságos munkavégzés érdekében,
– részt venni a munkabalesetek kivizsgálásában,
– közreműködni a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában.

Megszerezhető ismeretek:
A továbbképzést elvégző  munkavédelmi képviselő ismeri
– a munkavédelemre vonatkozó általános és ágazati jogszabályokat,
– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés főbb követelményei,
– a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket; munkavállalói jogokat, kötelezettségeket,
– a munkavédelmi képviselettel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, feladatokat,
– a munkahelyére, tevékenységére vonatkozó főbb munkavédelmi követelményeket.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök:
– Elkötelezett a munkvállalók biztonságának és egészségének megőrzése és a munkakörülmények fejlesztése mellett.
– Fontosnak tartja a munkavédelmi szabályok alkalmazását, betartását.
– A munkavédelmi szabályoknak megfelelően végzi az érdekérvényesítő tevékenységét.
– Együttműködik a munkáltatóval, a munkavállalókkal, a munkavédelmi szakemberrel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, valamint a munkavédelmi hatósággal.

A képzési idő:
8 óra