Egészségügyi továbbképzés – Orvosi jog

Kreditpontos (32 kredit) továbbképzés orvosoknak

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Az elmúlt évtizedek egyre fajsúlyosabb kérdésévé vált a betegellátás terén nem csak annak szakszerű, hanem jogszerű volta is.

Az egészségügyi jogviták és műhibaperek terjedése, a napról napra formálódó bírói gyakorlat, a defenzív medicina terjedése a betegellátás integratív szemléletű megközelítését teszik szükségessé a mindennapi gyakorlatban is.

Amennyiben a képzést egészségügyi intézmény (kórház, egyéb egészségügyi szolgáltató) rendeli meg, az árból jelentős kedvezményt biztosítunk!

A képzés adatai:

Kreditpont Szakvizsgák Időtartam Ár
32 Aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, foglalkozás-orvostan, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gyermeksebészet, háziorvostan, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelmi orvostan, idegsebészet, igazságügyi orvostan, infektológia, kardiológia, neurológia, ortopédia-traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, patológia, pszichiátria, radiológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szívsebészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia 2×20 óra 80.000 Ft/fő

A továbbképzés részletes szakmai tartalma és előadói:

 I. nap 
1 Előadás címe

 

Az orvos-beteg jogviszony alapkérdései, a betegjogok 
Időtartama 3 x 45 perc, egy 15 perces szünettel
Kezdete 08:00 Vége 10:30
Szakmai tartalom Jogelméleti alapok. Normák, jogok, jogszabályi hierarchia. Személyi, tárgyi, területi, időbeli hatály. Hogyan értelmezendő egy jogszabály?

Az orvos-beteg viszonyról általában.

Az orvos-beteg viszony a jogi keretbe foglalás előtt. Az orvos-beteg viszony alakulása a jogi szabályozás megjelenését követően. Az orvos-beteg viszony elemei ma.

A betegjogok, kialakulásuk. Az egészséghez való jog, mint alapjog. Betegjogok Magyarországon.

Az egyes jogok kifejtése részletesen, és korlátozhatóságuk. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. Legmagasabb szintű ellátás, alanyi jogon járó ellátás kérdései. Az emberi méltósághoz való jog. Mely konkrét esetekben sérülhet az emberi méltósághoz való jog? Sértik-e a jelenlegi kórházi körülmények, és ha igen, milyen mértékben ezt a jogot (koedukált kórtermek, közös wc, stb). Helytelen, jogsértő gyakorlatok – más beteg hozzátartozóinak kiküldésének elmulasztása a beteg vizsgálata alatt, a beteg személyes dolgairól való kérdezősködés nagyviziten, stb. A kapcsolattartás joga. A kapcsolattartás korlátozhatósága – kinek a kérésére? A gyógyintézet elhagyásának joga. Ennek esetleges korlátozhatósága közegészségügyi, járványügyi okból. A tájékoztatáshoz való jog. Kivételek. Az önrendelkezéshez való jog. Ennek korlátozása nagy vonalakban. Az ellátás visszautasításának joga. Ki, mikor, milyen formai követelmények mellett utasíthatja vissza.

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

A vizsgálati és terápiás módszerek megválasztásának joga és a tájékoztatási kötelezettség. A tájékozott döntéshozatal és együttdöntés fogalma. Kockázatismertetés a betegekkel, az elégséges és megfelelő tájékoztatás fogalma. Gyakorlati kitekintés: a bírói gyakorlatban mi számít megfelelő tájékoztatásnak, mi nem az?

Az ellátási kötelezettség, az ellátás megtagadásának joga. A dokumentációs kötelezettség, titoktartási kötelezettség. Adatkezelés szabályai, az EESZT rendszer adatkezelési sajátosságai.

2 Előadás címe

 

Az orvosi tevékenység végzésének jogi keretei. A biztosítók. 
Időtartama 2 x 45 perc
Kezdete 10:45 Vége 12:15
Szakmai tartalom Az orvos és az egészségügyi szolgáltató viszonya

Az egészségügyi szolgáltató fogalma. Az orvos által nyújtott szolgáltatás lehetséges jogi keretei. Az orvos, mint közalkalmazott, munkavállaló, szabadfoglalkozású, személyes közreműködő. Az önálló orvosi tevékenység végzésének szabályozása. Az egyes jogviszonyokra vonatkozó speciális szabályok és felelősségi konstrukciók. A munkaidő elszámolásának kérdései a műszakrendszerben és az ügyeleti rendszerben dolgozó orvosokat illetően. Kötelező és önként vállalható túlmunka, az ügyeletben töltött idő és készenlét megítélése a bírói gyakorlatban.

Az orvos tevékenységét szabályozó jogon kívüli eszközök. Orvosi etika. Belső intézeti protokollok, eljárásrendek, SZMSZ-ek. Mit szabályozhatnak, mit nem?

A biztosítók szerepe az egészségügyi ellátásban, felelősségbiztosítás kérdései. Az orvos, a kórház és a biztosító jogviszonya.

3 Előadás címe Az orvos büntetőjogi felelőssége
Időtartama 2x 45 perc
Kezdete 13:00 Vége 14:30
Szakmai tartalom A büntetőjogi felelősség általános kérdései, alakzatai. Szándékosság, gondatlanság kérdése. A büntetőjog alapintézményei. Az orvosi tevékenység kapcsolódása a büntetőjoghoz. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kuruzslás, élet- és testi épség elleni bűncselekmények, az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények, az orvos sértetti szerepben. A büntetésekről általában, szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás esetei.

Büntetőjogi esetismertetés.

4 Előadás címe Speciális szempontok, tevékenységek és betegcsoportok jogi vonatkozásai
Időtartama 3×45 perc, egy 15 perces szünettel
Kezdete 14:45 Vége 17:15
Szakmai tartalom Gyermekek jogai, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen betegek ellátásának jogi kérdései. Az ellátásba való beleegyezés és ellátás visszautasításának kérdései. Speciális vallási és lelkiismereti okokból megtagadott ellátások. Jehova tanúi és transzfúzió, transzplantáció kérdése. A szülők tudatlanságának, tájékozatlanságának köszönhetően bekövetkező egészségkárosodások és a gondozó orvos felelőssége.

Pszichiátriai betegek jogai. A „zártosztályok” kérdései. Veszélyeztető állapot fogalma. A veszélyeztető beteg ellátása. Alkalmazható korlátozó intézkedések és ezek dokumentációja.

Reprodukcióval kapcsolatos jogok. Speciális asszisztált reprodukciós eljárások jogi környezete Magyarországon. Abortusz szabályozása. Az anya és magzat érdekének ütközése. Terhes nők önrendelkezési joga. Kockázatvállalás terhes nőknél – ismerten teratogén gyógyszer adása, amennyiben az anya alapbetegsége ezt szükségessé teszi. Választhat-e olyan kezelési/beavatkozási módot a terhes nő, ami számára komfortosabb, azonban adott helyzetben a magzat számára kockázatot jelent (pl. hüvelyi szülés vagy császármetszés közötti döntés?) Saját magzatára veszélyeztető viselkedésű terhes nő önrendelkezési jogának korlátozása. Otthon szülés.

Euthanázia kérdései. Aktív és passzív euthanázia. Európai trendek és a hatályos magyar szabályozás.

Fertőző betegek jogai, kötelezettségei, védőoltások. Közegészségügyi, járványügyi veszélyhelyzet. Köteles-e egy fertőzött személy fertőzött voltáról tájékoztatni a vele egy közösségben élőket?  Kötelező védőoltások. Oltásellenesség.

Transzplantáció. A szervtranszplantáció kérdéseinek szabályozása. Élő donor, halott donor.

Emberen végzett orvostudományi kutatások szabályozása. Nemzetközi egyezmények, hatályos magyar szabályozás.

 II. Nap 
1 Előadás címe

 

Az orvos-beteg jogviták alapjául szolgáló ellátási események vizsgálata polgári jogi szempontból. Felelősségtan.
Időtartama 2 x 45 perc
Kezdete 08:00 Vége 9:30
Szakmai tartalom Az orvos-beteg jogviszony, mint megbízási szerződés. A szerződések általános jellemzői, alapfogalmai. Gondossági és eredménykötelem elválasztása.

A kártérítés alapjai. A kár fogalma, összetevői. Felróhatóság. Az elvárható magatartás. A kárfelelősség kizárásának lehetőségei. Az ellátáskor érvényben lévő protokollok, mint hivatkozási alap. Az orvostudomány aktuális állása szerinti legmagasabb ellátási szint és az adott helyzetben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek alapján nyújtható legmagasabb szintű ellátás kérdése.

Az önálló döntési jogkörben eljáró szakorvos és a szakvizsgával nem rendelkező orvos felelősségi kérdései. A tárgyi feltételek hiánya miatt elégtelen ellátás kérdése.

A sérelemdíj. A sérelem, mint jogi fogalom, a sérelemdíj alapjául szolgáló alapjogok. A sérelem elválasztása a káreseménytől. Az egészség, testi épség veszélyeztetése tényleges károkozás nélkül.

2 Előadás címe

 

A jogviták rendezésének útjai. A műhibaperek.
Időtartama 3 x 45 perc, 15 perc szünettel
Kezdete 9:45 Vége 12:15
Szakmai tartalom Peren kívüli eljárások. Eljárásra jogosult szervek, testületek. Betegjogi képviselő. Mediáció. A peren kívüli vitarendezés lehetőségei, előnyei, hátrányai. Nemzetközi összehasonlítás, a műhibaperek elharapódzásának okai, megakadályozásukra tett kísérletek az egyes államokban, és a hazai gyakorlat.

Peres eljárások. A polgári peres eljárások menete. A felperes személye, keresetének lehetséges tartalmi elemei. Alperes személye, perbeli legitimációja az orvosi műhibaperek esetén, a munkavállaló, közalkalmazott, vagy vállalkzó orvos és az egészségügyi szolgáltató viszonya alapján. A bizonyítás kérdései a műhibaperekben. Pernyertesség, pervesztesség fogalma, a per szerkezete. Perbehívás, beavatkozó a perben. A biztosító szerepe a polgári peres eljárások esetén.

3 Előadás címe Az igazságügyi orvosszakértő szerepe a perekben
Időtartama 2x 45 perc
Kezdete 13:00 Vége 14:30
Szakmai tartalom Az igazságügyi orvosszakértő megjelenése a műhibaperben. A szakértő igénybevételének eljárásrendje. Szakértői tevékenység kontra kollegalitás. Adott szakkérdés megítélésre való jogosultság de iure, és a valóságban. A szakértőnek feltehető és felteendő kérdések. A bíróság és a szakértő viszonya. A peres felek és a szakértő viszonya.

Esetismertetés: szakértői vélemények bemutatása, bizonyítékként való felhasználása.

4 Előadás címe
Időtartama 3×45 perc, egy 15 perces szünettel
Kezdete 14:45 Vége 17:15
Szakmai tartalom Esetismertetés. Az orvosi perekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat kialakulása és mai keresztmetszete valós példák alapján.

Előadóink

Birher Nándor Máté a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének vezetője, korábban a kar dékánhelyettese, egyetemi docens. Jogász, minőségügyi szakmérnök, felnőttképzési szakértő, teológus, filozófus. 1991-1996 között a római Pontificia Universitá Gregorianán végezte filozófiai és teológiai tanulmányait, 1999-ben Ph.D. fokozatot szerzett. Jogászként 2001-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2006 óta saját ügyvédi irodáját vezeti, melynek keretében elsősorban kártérítési joggal foglalkozik. Számos magyar nyelven megjelent, jogelmélettel foglalkozó könyv és könyvrészlet szerzője és társszerzője, tanszékvezetői beosztásán túl a Veszprémi érseki Hittudmányi Főiskola tanára, a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia teológiai munkabizottságának tagja. Munkásságát 2001-ben Szent István emlékéremmel ismerték el, 2006-ban az Oláh György ifjú tudós díját kapta, 2019-ben a Széchényi Tudományos Társaság részesítette Széchényi Aranyérem kitüntetésben.
Dr. habil. Birher Nándor Máté Ph.D
Domokos Andrea a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének vezetője, 2017-től a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője. Korábban a fenti kar megbízott dékánja, illetve dékánhelyettese volt. 1990-1992 között a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, 2015-től a Kúria büntetőjogi főtanácsadója.  Jogi tanulmányait 1982-1987 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, 1990-ben ügyvédi szakvizsgát tett, Ph.D minősítést 2001-ben szerzett, habilitációját 2008-ban írta büntetőpolitikai témában. Számos magyar és idegennyelvű könyvnek és cikknek szerzője, illetve társszerzője, érdeklődése középpontjában az erőszakos bűnelkövetők, a büntetés-végrehjatás speciális kérdései és a bűnmegelőzési módszertan állnak.
Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D
Nyulasi Tibor aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, igaszságügyi ovosszakértő, egészségügyi szakmenedzser, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő orvosigazgató-helyettese, korábban orvos-igazgatója, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető  főorvosa. Tanulmányait a jemeni University of Adenben kezdte, 1986-ban szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, 1991-ben szakvizsgázott. 214-től tevékenykedik igazságügyi orvosszakértőként polgári peres eljárások mellett orvosi tevékenységgel kapcsolatos büntetőeljárásokban is.
Dr. Nyulasi Tibor
Pribula László a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára. Jogi tanulmányait a Miskolci Egyetemen végezte 1992–1997 között. Az egyetem elvégzése után egy évig a budapesti Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodánál volt ügyvédjelölt, 1998 és 2010 között jelenlegi nevén a Debreceni Járásbíróságon, 2010 és 2012 között a Debreceni Törvényszéken, 2012-től a Debreceni Ítélőtáblán dolgozik, 2004. június 1. óta polgári ügyszakos bíró. 2016. július 1-jétől a Polgári Kollégium vezetője. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1998 óta oktat, 2012-től a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője. Több éve kurzust vezet orvostanhallgatók számára „Az orvos kártérítési felelőssége” és a „Jogviták az egészségügyben” címmel. PhD fokozatát a 2004. évben szerezte, 2013-ban habilitált, 2019-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Számos polgári anyagi jogi, polgári eljárásjogi és reklámjogi tanulmány szerzője, négy önálló monográfiája van, társszerzőként közreműködött polgári eljárásjogi tankönyv, valamint polgári perrendtartási kommentár megírásában. A polgári eljárásjogi kodifikáció folyamatában az Igazságügyi Minisztérium Szerkesztőbizottságában vett részt.
Dr. habil. Pribula László Ph.D

 

Udvary Sándor a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense. Egyetemi tanulmányait az ELTE ÁJK-n végezte, 1998-ban szerzett jogi diplomát. 1998-tól 2017-ig az Alkotmánybíróságon dolgozott, 2006-tól jogi képviseletet is ellátó jogtanácsosként. Jelenleg Győrben vezeti végrehajtói irodáját. 1998-tól 2005-ig az ELTE jogi karán, majd 1999-től máig a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktato polgári eljárásjogot, 2008-tól egyetemi docensként, 2011-től tanszékvezetőként. Tudományos fokozatát 2007-ben szerezte, számos polgári eljárásjogi és médiajogi cikk és tanulmány és tankönyv szerzője, társszerzője, a Glossa Iuridica társ-főszerkesztője, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője. A polgári eljárásjogi kodifikáció során tagja volt az igazságügyi miniszter által felkért szakértői bizottságnak, elnöke volt az általános szabályokat és elektronikus cselekmények szabályait megalkotó munkabizottságnak.

 

Dr. habil. Udvary Sándor Ph.D.

 

Zubek László aneszteziológiai és intenzív terápiás, sürgősségi és kardiológus szakorvos, jogász, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának docense. Orvosi diplomáját 1994-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 1999-ben aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, 2004-ben Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget, 2008-ban kardiológus, 2010-ben sürgősségi orvostani szakvizsgát szerzett, 2011-ben Ph.D. tudományos fokozatot ért el. Érdeklődési és kutatási területe különösen olyan speciális orvosi és jogi kérdéseket ötvöző területek, mint az euthanázia, kezeléskorlátozás kérdései.
Dr. Zubek László Ph.D.

 

A képzési díjból jelentős kedvezményt tudunk biztosítani az alábbiak szerint, amennyiben a megrendelő egészségügyi intézmény:

Résztvevői létszám Képzés díja/fő
26-30 fő 75.000 Ft
31-35 fő 70.000 Ft
36-40 fő 65.000 Ft
41-45 fő 60.000 Ft
46-50 fő 55.000 Ft
51-60 fő 50.000 Ft
61-70 fő 45.000 Ft
71-80 fő 40.000 Ft
81-90 fő 35.000 Ft
91 fő felett 30.000 Ft
ÉRDEKLŐDÉS