OKTKER – NODUS Kiadó Digitális taneszközök

Az OKTKER – NODUS Kiadó Kft, az Országos Oktatástechnikai Központ (OOK), majd Országos Továbbképző Taneszközfejlesztő és Értékesítő Vállalat  jogutódja. Vállalkozásunk ebben a formában 1993 óta működik.   Az OOK-ban 1974 óta fejlesztettek audiovizuális taneszközöket. A taneszköz gyártást tovább folytattuk, a magyarországi iskolákat mi láttuk el többek közt tematikus diasorozatokkal, több tantárgyhoz használható hanganyagokkal, videó filmekkel, zenei hangzó anyaggal. Emellett tankönyvkiadást is folytattuk a NYIK program után Zsolnai József ÉKP tankönyvsorozatát, Bánréti Zoltán NYKIT tankönyveit, Jobbágyné András Katalin Magyar nyelvkönyveit, Lovász Gabriella tankönyvsorozatát mi adtuk ki. A különböző pedagógiai programokhoz, több mint 90 féle tankönyvet jelentettünk meg.

2013-ban indítottuk Digitális taneszköz programunkat egy konzorcium keretében, melyben döntően a nálunk található anyagokra építettünk,  és főként olyan tantárgyterületeket céloztunk meg, melyekre az alacsony óraszám valamint a magas költségek miatt nem volt vállalkozó. A legtöbb tantárgy esetében az elkészült anyagokat első lépésnek szántuk, az elkészült anyagok folytatásával egy – egy tantárgyterület komplexé tehető. A fejlesztés eredményeként az alábbi taneszközök születtek:

Az egyes területekről bővebben:

Revo-ed tartalommenedzsment rendszer: Úgy ítéltük meg, hogy egyes tantárgyterületekhez nem teljesen megfelelőek a meglévő keretrendszerek ezért fejlesztettünk egy saját keretrendszert, ami nagyon jól kezeli a feladatokat.

Az anyanyelvi képességek differenciált fejlesztése: A NYIK programhoz Zsolnai tanár úr már a 90’-es évek elején készített oktatócsomagokat, melyek hanganyagokat, transzparenseket, diasorozatokat tartalmaztak. A NYIK program alapján a benne dolgozó szakemberekkel közösen készítettük el az anyagot  1 – 5. osztályra. Az anyag több mint 5.000 feladatot tartalmaz

GLOSSA – Európai nyelvi e-portfólió: Az Európai Nyelvtanulási naplók általános iskolás, középiskolás valamint felnőtt változatát papír alapon mi adtuk ki 2002-ben, ezek közül az általános iskolások anyagát készítettük el elektronikus formában.

Ének-zene, zenehallgatás digitális gyűjtemény: Az általános iskolai zenehallgatási anyagot még az OOK-ban készítette Balogh Ferenc. Ezt először bakelit lemezen, majd hangkazettán később CD lemezen juttattuk el az az iskolákba. A kerettanterv bevezetésekor készítettünk hozzá egy kiegészítő anyagot. A digitális feldolgozás során nem osztályfokozatra készítettük el az anyagot, hanem zenei korszakonkénti feldolgozás mellett döntöttünk. Elsőként a Barokk kor zenei anyagát dogoztuk fel. Az anyagot különösen értékessé teszi, hogy

 • tartalmaz minden zenei anyagot ami a tantervben szerepel
 • a kor hangszereit filmen bemutatják a zeneakadémia növendékei
 • a diákok nagyon sok zenei részletet digitális kottán tudnak követni
 • a gyerekek különböző feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg az értékes zeneművekkel

Vizuális kultúra digitális gyűjtemény : Nagyon sikeresek  voltak  az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban a Heffner Anna által írt Vízuális kultúra tankönyvek. A szerzővel és szerzőtársaival ezeket a munkákat alapul véve készítettük el  az anyagot az 1 – 2. valamint 5 – 6. osztályosok részére. Az anyagot ismerő és használó pedagógusok úgy minősítették, hogy minden megtalálható benne ami az oktatáshoz szükséges, a filmek, feladatok, animációk nagyon sok lehetőséget adnak a pedagógusnak, és nagyon jól motiválhatók segítségükkel a diákok. A médiatár 3.000 képet, 60 videó filmet, filmrészletet és animációt,valamint több mint 100 e-bookot és prezentációt tartalmaz. Anna a mester pedagógusi programjának keretében velünk együttműködve készíti a 4 – 5. és 7 – 8. osztályos anyagot.

Testnevelés érettségire  felkészítő tananyag: Ez az anyag is a hiánypótló anyagok sorába tartozik, az érettségi során előforduló feladatokat filmen mutatja be, emellett sok lehetőséget biztosít  a diákoknak különböző feladatokon keresztül az elméleti anyag gyakorlásra is. Itt több érettségiző diáktól kaptunk pozitív visszajelzést.

Web2-es eszközök a tanulás, tanítás folyamatában: A tananyag célja, hogy hogyan lehet a tanulás – tanítás szolgálatába állítani a WEB 2-es eszközöket. A tananyag moduláris felépítésű, minden egység tartalmaz videó alapú problémafelvetést, elméletet, feladatokat és segédanyagokat. Tevékenységközpontú a résztvevők folyamatosan használják aWEB2-es alaklmzásokat.

Testnevelés rajzírás  készítő program: Testnevelési és gyógytestnevelési gyakorlatok és csapatjátékok tervezésére szolgáló alkalmazás

A digitális taneszközeinkhez, minden év augusztus 15-e után tudunk hozzáférést biztosítani ugyan azon év szeptemberbe induló tanévére. Az online anyag felhasználásával kapcsolatos felhasználási feltételek és tájékoztatással kapcsolatban keresheti Balázs Eszter munkatársunkat a 88/ 561-225 telefonszámon, vagy emailen a b.eszter@oktker.hu címen.


Web2-es eszközök a tanulás, tanítás folyamatában

Kiadói kód: OT-0021; Szerzők: Csillik Olga, Nádori Gergely, Prievara Tibor; Szerkesztő:  Weszely Orsolya

A web 2-es alkalmazásokat napjaink fiataljai széles körben használják, azonban korántsem használják ki a tanulásba integrálható eszközöket, hogy segítségükkel hatékonyan és örömmel tanulhassanak. A tanárok többsége felismerte a számítógép és az internet adta lehetőségek motiváló hatását, azonban máig csak a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek töredékét ismerik vagy használják. Ezen a helyzeten kíván változtatni a tananyag.

 • A tananyag a web2-es eszközök alkalmazhatóságát járja körül a tanítás és a tanulás folyamatában
 • konkrét ismeretekkel, segédanyagokkal és módszertani útmutatóval szolgál.
 • A tananyag célcsoportja az 5–12. évfolyamon tanuló diákok és az őket tanító tanárok.
 • A tananyag tanórai és tanórán kívüli keretek között is használható, valamint támogatja a tanulók otthoni munkáját (házi feladatok).
 • A tanulás, tanítás jellemző tevékenységeihez igazodva épül fel.
 • Tevékenységközpontú, a tananyag elsajátítása közben a résztvevők aktívan használják a web2-es alkalmazásokat.
 • A tananyag feladatai, a módszertani segédletek lehetőséget biztosítanak a tanárnak a saját tantárgyhoz, tanulói szükségletekhez való igazodáshoz.
 • A tananyag olyan szoftverekre épül, amelyek ingyenesen használhatóak és az interneten elérhetőek.
 • Képessé teszi a tanulókat és a tanárokat, hogy megismerjék, használni tudják a bemutatott alkalmazásokat, szoftvereket, és felkészít arra, hogy önállóan megismerjenek és használni tudjanak hasonlóakat.

A tananyag moduláris felépítésű, az egyes modulok akár önállóan is elvégezhetőek.

A tananyag moduljai:

 1. modul: Kommunikáció – Kommunikációs eszközök
  2. modul: Tudásmegosztás web2-es eszközök segítségével
  3. modul: Csoportmunka
  4. modul: Vizualizációs és prezentációs eszközök
  5. modul: Közösségépítés és virtuális osztálytermek

Vizuális kultúra

Kiadói kód: OT-0014; Szerzők: Heffner Anna, Dorosmai Erzsébet, Bősenbach Erzsébet; Szerkesztő: Dr. Illyné Újvári Irén

Az 1-2. és 5-6. évfolyam számára elkészített tananyag épít a vizuális önkifejezés élményére. Ennek a célnak a szolgálatába állítja a különböző interaktív módszereket és munkaformákat.  A tananyag kiterjed a mozgóképkultúra és médiaismeret tantervi részterületre is kapcsolatot teremtve a vizuális kultúra és az informatikai kulcskompetenciák között.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény minden évfolyamon két fő részből tevődik össze: tanmenetjavaslatból és magából a digitális tartalomból.

A pedagógusoknak szóló tanmenetjavaslat olyan komplex tananyagstruktúra, amely segítségével minden tanító, rajztanár összeállíthatja az optimális tanulási folyamattervet saját tanulócsoportja számára (benne egy-egy tanóra, foglalkozás témáival, feladataival, feladatsoraival, a felhasználandó tanulási és tanítási forrásokkal és egyéb segédletekkel).

A 107 db tanmenetjavaslat a Tálca menüben található. Egy-egy téma anyaga tanítási órá(k)ra lebontva, a hozzátartozó tananyagelemekkel (kép, videó, feladat stb.) együtt, ún. Tálcára készítve áll a pedagógus rendelkezésére. Ezzel segítve az órára való felkészülését és az órai munkáját. Természetesen – saját elképzelései szerint – az előre elkészített tálca tartalmaktól eltérőket is létrehozhat, melyeket az adott osztályra, tanulócsoportra szabhat.

A gyűjtemény legterjedelmesebb eleme, a több mint 3500 digitális képet tartalmaz. Az első osztályban mintegy 800, a 2. osztályban közel 500, az 5. osztályban 1200, a 6. osztályban mintegy 1100 digitális kép segíti a vizuális feladatok megoldását, az egyes vizuális témák, technikák, műfajok szemléltetését vagy éppen – a felső tagozaton – a művészettörténeti korszakok jellegzetes alkotásainak megismertetését. A kiválogatott képek a vizuálisan észlelhető világ teljességét törekszenek illusztrálni, a természeti és épített környezet objektumaitól a különböző korszakok és kultúrák jellegzetes produktumáig. Vagy éppen a magyar paraszti kultúra tárgyaitól a kortárs művészetig, bármire találhat példát a képtárban a felhasználó.

A Feladattár bizonyos elemei csak a pedagógusoknak szólnak. Más részüket viszont a diákok és a pedagógusok egyaránt használhatják. Jellegüknél fogva kétféle feladat található itt:

 • Digitális feladatok
 • Ellenőrző digitális feladatok

A Tanári füzetekben (e-book) szépirodalmi szövegek (mesék, regényrészletek, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák) ismeretközlő szövegek és tevékenységleírások között böngészhet a felhasználó pedagógus és diák. E szövegek jellegzetessége, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – mindegyik képekkel illusztrált. Némelyikük hosszabb terjedelmű (mint például az őskor művészetéről szóló szöveg), míg a többségük alig haladja meg a 4-5 oldalt. Az e-book-oldalak kinyomtathatók, másolhatók. A vizuális kultúra tanulás-tanítás folyamatában tanórai feladatokba ágyazva vagy éppen önművelődési céllal is felhasználhatók. A mintegy 115 e-book közül 30 az elsősök, 15 a másodikosok, 32 az ötödikesek és 38 pedig a hatodikosok tananyagcsomagjában került leírásra. Mindegyikük feladathoz, feladatsorhoz kapcsoltan és anélkül is felhasználható.

A PowerPoint prezentációknál a művészettörténet tanulásához találunk diasorokat az 5. és a 6. osztály számára.

A vizuális kultúra digitális gyűjtemény fejlesztői remélik, hogy a gyűjtemény változatos, érdekes és interaktív elemeivel, valamint könnyű kezelhetőségével elnyeri a felhasználó pedagógusok és diákok tetszését. Továbbá a pedagógus kollégák alkotó módon továbbfejlesztik és saját gyakorlatukkal gazdagítják ezt a gyűjteményt.

Testnevelés érettségire felkészítő tananyag

Kiadói kód: OT-0020; Szerzők: dr. Honfi László, dr. Szatmári Zoltán, Báthori Anna Zsuzsanna; Szerkesztő: Strenner Szekeres Júlia

Összefoglalja az érettségire való felkészüléshez szükséges ismeretanyagot, lehetőséget biztosít a tanulók számára az egyéni ütemben való haladáshoz, felkészüléshez. Kiegészítő eszköz a különféle testgyakorlati ágakhoz tartozó, azok oktatását, technikai végrehajtását segítő videofelvételek gyűjteménye + gimnasztika gyakorlatgyűjtemény.

A tananyag komoly hiányt pótol; segíti a tanulókat felkészülni a testnevelés érettségi elméleti részére. Egy helyen hozzáférhetővé teszi az elméleti ismereteket, illetve hivatkozások segítségével elérhetővé teszi a szakirodalmat. A tananyag fejezetei lefedik az érettségi témaköröket. A tananyag nem tudja kiváltani az órai munkát és a tanári segítséget, hanem hathatósan támogatja azt.

Testnevelés rajzírás készítő program

kiadói kód: OT-0031; Szerző: Dr. Kokovay Ágnes

Az általános iskolák 5-8. és középiskolák 9-12. évfolyamán tanulók és tanáraik számára készült Rajzírás készítő és foglalkozástervezési program, egy olyan digitális eszköz, mely képes a kerettantervből kiinduló éves tanmenet, egy-egy tanítási egység, illetve egy-egy tanóra pontos megtervezéséhez rajzos, vagy írott, vagy rajzos és írott formában biztosítani a gyakorlatleírásokat, azok vizuálisan jól kezelhető megjelenítését mind a tanulók, mind a tanárok számára. Továbbá lehetőséget biztosít a gyors és egyszerű aktualizálásra.

Ének zene, zenehallgatás digitális gyűjtemény

Kiadói kód: OT-0013; Szerzők: Kovácsné Fódi Krisztina, Kaphegyiné Szabó Mária, Komáromi Attiláné; Szerkesztő: Dr. Illyné Újvári Irén

A gyűjtemény jellemzően zeneművekből és a zeneművekhez kapcsolódó egyéb műalkotásokból és ismeretközlő szövegekből áll (szerzőről, hangszerről). A meghallgatandó zeneműre jellemző ismeretek bemutatása a további cél, rövid, ismeretközlő tananyagelemek segítségével, amelyek szintén a gyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény egyes zeneműveihez motiváló, különböző munkaformákban végrehajtható gyakorlatok, feladatok kapcsolódnak.

A barokk és bécsi klasszika zenei anyagát 5-10. osztályig bármelyik tankönyvcsalád, oktatási program mellé lehet kapcsolni. Nagymértékben illeszthető a kompetencia alapú oktatási programcsomaghoz is.

A tananyag fő vázát a zenetörténeti rész alkotja. Két fő zenei stíluskorszakot ölel fel: a barokkot és a bécsi klasszikát. Természetesen a (főként a barokk korra jellemző) zeneszerzői „túlkínálat” miatt elsősorban az iskolai oktatásban leginkább előforduló szerzőket válogattuk össze: Vivaldi, Haydn, Händel, Bach, Mozart, Beethoven, Purcell. Az új kerettantervi követelményeknek megfelelően azonban bővítettük is a „szokásos” zeneszerzők tárházát, így került be a tananyagba két eddig kevésbé tanított zeneszerző is: Lully és Esterházy Pál.

Szintén nagyon jelentős része a digitális gyűjteménynek az egyes szerzők jelentősebb műveiből összeállított zenehallgatási anyag, amelyekhez feladatokat is készítettünk. A zenei befogadás képességét többféle módon segít kialakítani és fejleszteni ez a feladattár. Több oldalról közelíthetjük meg és kelthetjük fel az érdeklődést a tanulókban a meghallgatandó zenemű iránt.

A zenei linkajánlóban találhatók olyan anyagok, amelyek a tanulókat az igényes mai zenei irányzatokkal ismertetetik meg, jelen esetben klasszikusok műveinek mai feldolgozásával.

Revo-ed tartalommenedzsment rendszer:

kiadói kód: OT-0001; A rendszer tervezői: Bertalan Tamás, Szabó László, Weszely Orsolya, Mikó András

A szerkesztőségi, szerzői rendszer biztosítja különböző feladat-, média- és tananyagelemek létrehozását, szerkesztését és a tanítási/tanulási folyamatban történő alkalmazását.

A rendszerhez egy szövegszerkesztőben elkészített, speciális sablonkészlet is tartozik. A sablonokban megadott elemek kötegelt adatbevitellel, makrók segítségével importálhatóak a rendszerbe. A sablonhasználattal megoldható, hogy a szerzők a megszokott szövegszerkesztő alkalmazások segítségével, ismerős környezetben készítsék el a feladatokat, tananyagelemeket, illetve jelentős mértékben felgyorsítható az elemek szerkesztése.

Az anyanyelvi képességek differenciált fejlesztése

kiadói kód: OT-0011; Szerzők: Zsolnai Józsefné, Kiss Éva, Györe Géza, Laboda Erika, Horváth Erika, Szép Zita, Pillmann Judit, Sütő Tünde, Máté Magdolna

Tanári instrukciókkal ellátott gyakorlatok, feladatok gyűjteménye, amelyekhez kapcsolódnak rövid, a feladatmegoldásához szükséges ismeretátadó szövegek. 5.000 gyakorlatot és feladatot tartalmaz az 1-5. évfolyam számára. Olyan strukturált feladatsorokat, melyeket nem kell különböző tanulási forrásokból összeválogatni, hanem a pedagógusok egyben kapnak kézhez, és használhatnak a napi pedagógiai gyakorlatukban. Mindez a NAT által szorgalmazott valamennyi anyanyelvi tárgyhoz kötődő tudásterület részelemeit együtt kezeli.

A feladatszerkesztő módszertani szempontból 15 különböző feladattípust kezel, amelyek megjelenés szempontjából 32 feladattípust jelentenek. Az egyes feladattípusokhoz tartozó különböző megjelenítők szabadon változtathatók a már beszerkesztett feladatok esetében is, így növelni lehet a feladatok variabilitását. A feladatszerkesztő és lejátszók sajátossága, hogy mind az instrukcióhoz (utasításhoz), a kérdésekhez, mind pedig a válaszokhoz a szöveg mellett képet, videót, hanganyagot is lehet rendelni, illetve ezek közül több fajtát is egyszerre, valamennyi elem cserélhető, változtatható.