Gyermek- és tevékenységközpontúság – Az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani támogatása az óvodai nevelésben

Alapítási engedély szám: 9/234/2018; Alapító neve: Learning Innovation Kft.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 09. 04.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az, hogy erősítse a hazai óvodai nevelésben az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció támogatásának módszertanát, jó gyakorlatát.
Cél, hogy a résztvevők részleteiben is megismerjék a pedagógiai program jogszabály által kötelezően előírt, valamint a helyi sajátosságokra építő pedagógiai, szervezeti és működési elemeket, feltételeket.
Cél a család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése, az együttműködési formák bővítése és továbbfejlesztése.
További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek a kognitív folyamatok tükrében, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Ismerje az Óvodai nevelés országos alapprogram jogszabályi rendelkezéseit, főbb tartalmi elemeit.
Ismerje az óvoda-iskola közti átmenetre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Ismerje az életkori jellemzők és a kognitív folyamatok összefüggéseit, a játékos tanulás szerepét.
Ismerje az alapozó időszak jellemzőit és pedagógiai hozamát.
Legyen képes gyermekközpontú fejlesztési tervet készíteni.
Legyen képes kooperatív módszerrel megtervezni foglalkozásokat.
Ismerje és tudja alkalmazni a gyermeki fejlődés folyamatos nyomon követésének és mérésének módszereit, eszközeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró dolgozat: az egyéni fejlődés nyomon követésének módszerei és a dokumentálás saját intézmény szerinti gyakorlatának bemutatása a következő szempontok szerint: a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményei, a gyermek fejlődését szolgáló intézkedések, megállapítások és javaslatok.
Értékelési szempontok: megjelennek-e az óvodás korú gyermek megismerő funkciói, fejlődési jellemzői: érzékelés, észlelés, emlékezet, érzelem, akarat, értelmi képesség, szocializáció, megfelel-e mérési eszköz a jogszabályi elvárásoknak.
A záró dolgozat terjedelme: 3-5 oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt.
Benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Kistelek 2019.11.06-08

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodából az iskolába való átmenet hangsúlyos változást jelent a gyermekek életében. A fejlődés ebben az időszakban nagyon különböző ütemben zajlik a gyerekeknél, olyannyira, hogy az 1. évfolyamon a gyerekek intellektuális érettsége a 4,5 évtől 9 évig változik. Ebből is látszik, hogy mekkora súllyal bír az óvoda-iskola zökkenőmentessé tétele, valamint az alapozó időszak fejlesztő hatása – az óvodapedagógus és a tanító fejlesztő tevékenysége a gyerekek fejlettségi szintjének figyelembe vételével.
Elsődleges cél az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, az óvoda-iskola átmenet és az esélyegyenlőség, valamint hátránykompenzáció támogatása területek erősítése, módszertani támogatása. Eszerint jelen továbbképzés támogatást nyújt a pedagógusoknak az óvoda-iskola közötti átmenet megvalósításához kiemelt figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelésére. Megismerteti a résztvevőkkel az óvoda-iskola átmenetre vonatkozó jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket. A pedagógusok a program során olyan módszertani tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is, mint például az alapozó időszak és a játékorientált tanulás, a gyerekközpontú pedagógiai gyakorlat megteremtése (az egyéni szükségleteket figyelembe vevő nevelés-oktatás), a kommunikáció szerepe kiemelten a hátrányos helyzetű gyerekek esetében, átalakuló pedagógusszerep, a fejlesztési terv összeállításának szempontjai, vagy a differenciálás és a kooperatív munka.
Az elsősorban gyakorlati tevékenységekre épülő program főbb tematikai egységei:
– Az óvodai-iskolai nevelés-oktatás jogszabályi háttere
– A kisgyermek fejlődése és megismerése
– Az óvodai nevelés feladatai
– Az óvoda-iskola átmenet didaktikai vonatkozásai
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– 90%-os részvétel a továbbképzésen.
– Záró dolgozat: az egyéni fejlődés nyomon követésének módszerei és a dokumentálás saját intézmény szerinti gyakorlatának bemutatása a következő szempontok szerint: a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményei, a gyermek fejlődését szolgáló intézkedések, megállapítások és javaslatok. Értékelési szempontjai: megjelennek-e az óvodás korú gyermek megismerő funkciói, fejlődési jellemzői: érzékelés, észlelés, emlékezet, érzelem, akarat, értelmi képesség, szocializáció, megfelel-e mérési eszköz a jogszabályi elvárásoknak. A záró dolgozat terjedelme: 3-5 oldal, 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, sorkizárt. Benyújtás határideje: a tanfolyamot követő 14. napig.