IKT eszközök a tanítás-tanulás szolgálatában a tanórán

Alapítási engedély szám: 9/282/2018; Alapító neve: OKTKER – NODUS Kiadó Kft.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 10. 17.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzésben résztvevők olyan IKT ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit. Ismerjék az interaktív tábla, a projektor és a hordozható számítógép használatát, valamint azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az IKT eszközök használatát tanórákon. Tudjanak ezen eszközök és módszerek, valamint a prezentáció készítés és az Internet felhasználásnak segítségével óravázlatot összeállítani, IKT eszközökkel támogatott tanórát tervezni, előkészíteni és megtartani. Együtt tudják használni a kooperatív módszereket és az IKT eszközöket a tanítás előkészítésében és lebonyolításában. Legyenek olyan ismeretek birtokában, amelyek alkalmassá teszik őket újabb IKT eszközök és módszerek befogadására, folyamatos önképzésre.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár; tanító, általános iskolai vagy középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: alapvető számítógép-használati ismeretek
A program tartalmának rövid ismertetése:
A gyorsan fejlődő informatika lehetővé teszi, hogy az IKT eszközök használata megjelenjen a tanórán és a tanóra előkészítésekor is. E továbbképzés elvégzése lehetővé teszi a pedagógusok számára, hogy alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a számítógépek, a projektorok és az interaktív tábla együttes tanórai használatáról, valamint az IKT eszközökkel támogatott tanóra tervezésről.

A továbbképzésre jelentkezhet, aki az alábbi végzettségek bármelyikével rendelkezik: tanító vagy bármely szakos általános iskolai vagy középiskolai tanár. Egyéb jelentkezési feltétel: alapvető számítógép-használati ismeretek.

Minimum részvétel a továbbképzésen az összóraszám 90 százaléka, azaz 27 óra.

Az értékelés szempontjai:
-az óravázlat felépítése;
-a tanult módszereknek és az IKT eszközök alkalmazásának mértéke és minősége;
-eszközhasználat színvonala.
Az elõírt tartalmi követelmények:
– Tudja összekapcsolni, üzembe helyezni és önállóan használni a projektort, az interaktív táblát és a számítógépet.
– Legyen képes a használathoz szükséges szoftverek telepítésére és az interaktív tábla kalibrálására.
– Önállóan használni tudja az IKT hardver eszközöket pl: számítógép, projektor, nyomtató, interaktív tábla.
– Ismerje és alkalmazni tudja az eszközök használatához szükséges szoftvereket pl: Windows operációs rendszer, Office irodai programcsomag, interaktív-tábla.
– Legyen képes egyszerű prezentáció készítésére és bemutatására az interaktív tábla használatával.
– Ismerje az internet böngészőket és tudja azokat használni a tananyaggyűjtéshez, a tanítás előkészítéséhez.
– Képes legyen az apróbb technikai hibák felismerésére és elhárítására.
– Alkalmazni tudja az IKT eszközök módszertanát a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív tanulás és óravázlat elkészítésekor.
– Képes legyen a Záró feladat elkészítésére és bemutatására.

Tematikai egységek:
– Számítástechnikai alapismeretek, Internet használata, prezentáció készítésének alapjai. (Ismeretek felelevenítése, egy szintre hozása, számítógépes gyakorlat). Prezentáció készítés áttekintése, kiegészítése (szövegek, képek, mozgóképek, animációk, hangok, hivatkozások stb. elhelyezése a prezentációba). Internetes tananyaggyűjtés gyakorlata. (5 óra)
-A számítógép, a projektor és az interaktív tábla összekacsolása, üzembe helyezése, beállítása, felhasználás lehetőségeinek ismertetése. Prezentáció vetítése aktív táblára, interaktív felhasználása. (5 óra)
– A kompetencia alapú oktatás elemei, kooperatív módszerek. Az IKT eszközök használatának módszertana. Együttes használatuk a tanórák előkészítésében és megtartásában. A konkrét módszerek ismertetése, gyakorlása interaktív tábla felhasználásával. (5 óra)
– IKT eszközökkel támogatott tanóra megtervezése. Cél meghatározása, módszerek és eszközök kiválasztása, tanóra szerkezet kialakítása anyaggyűjtés, feldolgozása. Mintaóra bemutatása. Interaktív tábla használata. Egy közösen tervezett óra előkészítése, bemutatása. (5 óra)
– Az egyes tantárgyak tananyagainak feldolgozása kooperatív módszerekkel IKT eszközök felhasználásával. Egy választott tanóra megtervezése, bemutatása csoportmunkával a kiadott segédletek felhasználásával. Házi feladat (Az egyes hallgatók által kiválasztott témában egy tanóra óravázlatának elkészítése). (5 óra)
– A házi feladatként elkészített óravázlat alapján az interaktív tábla felhasználásával önállóan tananyagelemeket készítenek és gyűjtenek, tanórát terveznek, majd azt be is mutatják. (5 óra) A hallgatók néhány óra elméleti ismeretközlésen kívül valamennyi foglalkozáson számítógépet használnak. Mintafeladatokon gyakorolnak, házi feladatokat kapnak és oldanak meg.

A továbbképzésen az elméleti tananyag elsajátítása után mintafeladatokon gyakorolnak az oktató irányításával valamint házi feladatokat kapnak és oldanak meg.

Záró feladatként egy választott témában óravázlatot készítenek. A vázlat alapján egy IKT eszközökkel támogatott tanórát állítanak össze a hallgatók. A téma bemutatása interaktív tábla, projektor és számítógép felhasználásával történik.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés módja: Egy választott témában, óravázlat elkészítése házi feladatként. Záró feladatként az óravázlat alapján egy IKT eszközzel támogatott tanóra összeállítása, bemutatása interaktív tábla, projektor és számítógép felhasználásával.