Munkavédelmi képviselők alapképzése

A képzés az Mvt. rendelkezései szerint központi tematika alapján kerül megszervezésre .

Képzés célja:
A munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. A munkavédelmi képviselő  meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzés követelményeinek  érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási  megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető  és biztonságos munkavégzésre  történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Képzés célcsoportja:
Először megválasztott munkavédelmi képviselők.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Nincs iskolai vagy szakmai előképzettséghez kötve. Munkavédelmi képviselő beosztás.

Modulok:

  1. A munkavédelem általános ismeretei
  2. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

Képzés zárása: A képzés eredményes elvégzésének nem feltétele a számonkérés.

Képzés tanúsítása: A felnőttképző az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványt állít ki.

A képzés során elsajátítandó készségek, képességek, megszerezhető ismeretek, elvárt viselkedésmódok, attitűdök:

Elsajátítandó készségek, képességek:
Az alapképzést elvégző munkavédelmi képviselő képes
– a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos jogati és érdekeit képviselni,
– meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről,
– ellátni a jogszabályokban meghatározott jogosultságait, feladatait,
– részt venni a munkahelyeken az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében,
– munkavédelmi kérdésekben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni,
– intézkedéseket kezdeményezni a munkáltatónál a biztonságos munkavégzés érdekében,
– részt venni a munkabalesetek kivizsgálásában,
– közreműködni a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában.

Megszerezhető ismeretek:
Az alapképzést elvégző  munkavédelmi képviselő ismeri
– a munkavédelemre vonatkozó általános szabályokat,
– a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket; munkavállalói jogokat, kötelezettségeket,
– a munkavédelmi képviselettel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, feladatokat,
– a munkahelyére, tevékenységére vonatkozó főbb munkavédelmi követelményeket.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök:
– Elkötelezett a munkvállalók biztonságának és egészségének megőrzése és a munkakörülmények fejlesztése mellett.
– Fontosnak tartja a munkavédelmi szabályok alkalmazását, betartását.
– A munkavédelmi szabályoknak megfelelően végzi az érdekérvényesítő tevékenységét.
– Együttműködik a munkáltatóval, a munkavállalókkal, a munkavédelmi szakemberrel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, valamint a munkavédelmi hatósággal.

Képzési idő:
16 óra