Alapvető képzés a megváltozott munkaképességű munkatársak tranzitálhatóságának előkészítésére, a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése – 336 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/D085

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

A képzés célja:
Megváltozott munkaképességű munkatársak tranzitálhatóságának előkészítése, a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése.

A képzés célcsoportja:
Megváltozott munkaképességű munkatársak

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség:
Előzetesen elvárt ismeretek:

Tananyagegységek:
Önismeret, öndefiníció, önértékelés
A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei
A konfliktus fogalma, okai, elkerülésének lehetőségei
A munkahelyi légkör
A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai
Társas támogatás keresése
A munkahelyi kiégés kérdései
Mentálhigiénés foglalkozások
Egészséges életvitel és elsősegély-nyújtás
Társadalmi reintegráció
A munkahelykeresés módjai
Az esélyegyenlőség kérdései
Tanulás, képzés önfejlesztés
Szabad asszociációs foglalkozások

A képzés zárása:
Feladatlapok kitöltése

A képzés tanúsítása:
Látogatási igazolás

Tervezett képzési idő:
336 óra (Elmélet: 112 óra; Gyakorlat: 224 óra)

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A képzésben résztvevő képes lesz önvizsgálatot tartani, összegyűjteni, miben jó, mire lehet büszke. Meg tudja fogalmazni a jövőbeli céljait és vágyait. Átgondolni, hogy látják őt a többiek, és hogy a személyes jövőjével kapcsolatban milyen területen szeretne fejlődni, mit szeretne még megtanulni.
 • A tananyagegység során a résztvevő megismeri a munkahelyi kommunikáció területeit, lehetőségeit, a közvetlen és közvetett, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció jelentőségét, sajátosságait. Képes lesz megismerni és végiggondolni saját kommunikáció stílusát és az eredményesség összefüggéseit, valamint az előítéletek hatását a kommunikációs folyamat során. Képes lesz felismerni a társas kapcsolatok létesítésének és fenntartásának törvényszerűségeit.
 • A résztvevő képes lesz mindennapi munkája és magánélete során a konfliktushelyzetek felismerésére. A megfigyelt konfliktushelyzeteket egyszerűen tudja elemezni. A megfigyelt és értékelt konfliktushelyzetekben a saját érdekeit fel tudja ismerni és az alapvető konfliktus-kezelési technikákat alkalmazni tudja.
 • A képzésben résztvevő megtanulja, hogy a munkahelyi légkör önállóan, az adott munkahelyen dolgozó munkatársakon keresztül is alakítható, valamint, hogy a munkahelyi légkört ne tekintsék állandónak, mert ha kell, akkor kellő szándékkal és odafigyeléssel megváltoztatható.
 • A résztvevő képessé válik a munkahelyi környezet írott és íratlan szabályainak, csoportnormáknak azonosítására, az ezzel kapcsolatos saját igényeinek megfogalmazására, s a szabályokhoz, normákhoz történő ésszerű alkalmazkodásra. A résztvevő képes lesz csoportbéli szerepének meghatározására, s mások szerepeinek beazonosítására. A résztvevő saját élmény szerzésén keresztül képessé válik alapvető csoportdinamikai folyamatok egyszerű megfigyelésére.
 • A résztvevők képesek lesznek megvizsgálni a munkahelyükön fellelhető társas támogatás rendszerét, és a társas támogatáshoz kapcsolódó érzelmeiket. Beazonosítják a munkahelyükön lévő társas támogatás formáit, beazonosítják azokat a területeket, ahol szükségük van társas támogatásra. Megfogalmazzák az egyes támogatások, vagy éppen az elmaradt támogatások által kiváltott érzelmeiket.
 • A résztvevő képes lesz megismerni és felismerni a munkahelyi kiégés fizikai tüneteit (fejfájás, alvászavar, hirtelen kedélyváltozás, érezhető izomfeszülés-, tompa fájdalom, gyengeség érzése), képes lesz megelőzni a kiégés stádiumát, és a megszerzett ismeretek alapján képes alkalmazni a lehetséges kezelési módozatokat. Felismeri a kiégés jelenségének a stresszel és a krízishelyzetekkel való összefüggéseit.
 • A résztvevő megismeri és képes alkalmazni a lelki egészség védelmének és a pszicho-szociális problémák kezelésének, feloldásának technikáit. Megismeri az önsegítés módjait és különböző technikáinak alkalmazását. Tudatosítani tudja, hogy a munkahelyi, illetve a privát életben jelenlevő társas támogatás, a kapcsolati védőháló az egyén lelki egészségének kiemelt területe, ezért is foglalkozik a képzés több megvilágításban a társas támogatás szerepével.
 • A résztvevő képes lesz teljes rendszerben látni az egészségmegőrzés és életmód összefüggéseit, és pozitív megközelítéseit. Képet kap saját és mások életmódbeli szokásairól, elképzeléseiről, amit összevethet az egészségtudatos elképzeléseivel, konkrét javaslatokkal. Képes lesz az eltérő élethelyzetek, gondolkodásmódok összevetésére, saját állásfoglalás kialakítására, a változtatási szándék, személyes felelősségvállalás megerősítésére. A résztvevő képessé válik az általános egészségi állapotára ártalmas körülmények felismerésére és segítő erőforrások elérésére.
 • A résztvevő képes lesz a társadalmi reintegráció lehetőségeinek és akadályainak megismerése, egyéni beilleszkedési terv készítésének elsajátítására.
 • A résztvevő megismeri az álláslehetőségek forrásait, felkészül egy lehetséges munkahely keresési helyzet megfelelő kezelésére. Gyakorolja az önéletrajz és motivációs levél írását, a telefonos és a személyes interjúkon való részvételt. Megtapasztalja egy munkahely keresési folyamat minden mozzanatát.
 • A résztvevő képes lesz a saját élethelyzetét megvizsgálni. Beazonosítja azokat a helyzeteket, amelyek sértették alapvető jogait és megosztják egymással a hasonló helyzetekben alkalmazott sikeres technikákat. A résztvevő átgondolja nehézségeit és az arra adott megoldásokat, amelyeket aztán mind TCS-jukban, mind az egész csoport körében megbeszélnek, megosztják egymással tapasztalataikat.
 • A résztvevő megismeri és gyakorolja a tanulás, képzés, önfejlesztés módszereit. Megismeri az élethosszig tartó, az önirányított és a tapasztalati tanulás jelentőségét és mindennapi munkavégzés során gyakorolja azokat. Megismeri a képzési lehetőségeket és felkészül egy képzésre való jelentkezésre. Az önirányított tanulás alkalmazása során megtanulja kezelni az ehhez tartozó dokumentumot; a személyes fejlesztési akciótervet.
 • A résztvevő aktívan vesz részt a szabad asszociációs foglalkozásokon úgy, hogy össze tudja foglalni a program során szerzett tapasztalatait.