Államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ – tanfolyam

(OKJ 55 344 02) 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet; Nyilvántartásba vételi száma: E-000515/2014/A017; 25/2017 (VIII.31.) NGM rendelet szerint

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Az OKJ-képzés célja:

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ-tanfolyamon résztvevők a képzés sikeres elvégzésével alkalmasságra tesznek szert a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, vezetésére, számviteli beszámoló készítésére. Az OKJ-s szakmai képesítéssel képesek lesznek ellátni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. A tanfolyamon tanultak alapján kialakítják a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás és a beszámolókészítés rendszerét, módszerét, ideértve a belső információs rendszert is. Ezen kívül ellátják a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat; biztosítják a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

A képzés célcsoportja:
Olyan felnőttek, akik érettségi vizsgával és a törvényi, szakmai előírásoknak megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek, és az államháztartási mérlegképes könyvelés területén mélyebb szakmai ismereteket vagy OKJ-s képesítést szeretnének szerezni.

Az OKJ-képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: Érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:
– 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
– 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
– 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
– 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
• Korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) –, legalább két év pénzügyi vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti, az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
• felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens, angol nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens, angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség)

Az OKJ-képzés során megszerezhető kompetenciák:

• a számviteli politika, egyéb gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása, vagy abban közreműködés
• a belső számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, továbbfejlesztése, vagy abban közreműködés
• a költségvetési tervezési feladatok ellátása; a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások részletes megtervezése; az eredeti előirányzat meghatározása; a szükségessé váló előirányzatok, módosítások, átadások ellátása
• a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozási folyamatok szabályszerű kialakítása és végrehajtása
• az adójogszabályok alkalmazása; az adóbevallás összeállítása és az adóellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása
• a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése
• az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatok ellátása
• az államháztartási szervezet tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása
• az államháztartási számviteli jogszabály sajátos értékelési előírásainak alkalmazása
• az államháztartás alrendszereinek, valamint alapegységeinek éves beszámolási és időközi adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatok elvégzése
• az államháztartási szervezet alapításával, átalakításával illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzése
• a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez, valamint egyeztetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
• hozzájárulás az államháztartás ellenőrzési rendszerének kialakításához, működtetéséhez, továbbfejlesztéséhez, alkalmazásához
• az ellenőrök tevékenységének támogatása, az ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumok előállítása
• az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatok ellátása
• az államháztartási szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése és értékelése

Modulok:

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 Adózási feladatok ellátása
10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
10779-16 Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

Az OKJ-képzés zárása:
Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Az OKJ-képzés tanúsítása: OKJ-bizonyítvány

Képzési idő: 320 óra (Elméleti órák száma 192; Gyakorlati órák száma: 128)

Képzési díj (Ft/fő): 199.950 Ft

Vizsgadíj: 79.000 Ft

Kérésre a teljes képzési program megtekintését biztosítjuk!