Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

Alapítási engedély szám: 47793/68/2014; Alapító neve: Oktatási Hivatal; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 12. 03.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az info-kommunikációs technológiával támogatott oktatás/foglalkozás elméleti, pedagógiai-szakmai, módszertani és technológiai hátterének, az egyes fejlesztési feladatainak megismertetése a résztvevőkkel. Cél, hogy ismerjék meg a digitális írástudás fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, az IKT eszközökkel segített tan-órák/foglalkozások tervezését, tevékenységek/óravázlatok és tematikus tervek készítését. Továbbá cél, hogy ismerjék a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis alkalmazásának lehetőségeit. Cél olyan korosztályspecifikus online eszközök, programok (logikai játék, fejlesztő feladatok, rajzolóprogram) megismertetése, melyek már óvodás korúak fejlesztésére is alkalmazhatóak. Cél ezen túl, hogy ismerjék az IKT eszközökkel támogatott projektek megvalósításának módszereit, Web 2.0. típusú eszközökkel, képek, videók, egyéb típusú tartalmak szerkesztésével, a szinkron és -aszinkrón kommunikáció és együttműködés lehetőségeit, melyeket felkészülésükhöz a tanórai és nevelő, fejlesztő munkához is alkalmazhatnak, legyenek tisztában alapvető szerzői jogi kérdésekkel. Valamint cél, hogy ismerjék az e-portfólió alkalmazási lehetőségét, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy lehetséges eszközét.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, bármely szakos ; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: alapszintű számítógép-felhasználói ismeretek (saját email cím, irodai alkalmazások: szöveges dokumentum szerkesztése, prezentáció készítése, keresés az interneten)

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az IKT eszközök használatának térhódítása az oktatás területén igényli a pedagógusok adott területen történő továbbképzését. A képzés az informatika által nyújtott legújabb fejlesztéseket, lehetőségeket kifejezetten az oktatás és nevelés területén dolgozó szakemberek számára testre szabottan, mindennapi munkájukhoz hozzáigazítva sajátíttatja el.
Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás új lehetőséget nyújt a személyre szabott ismeretátadásra, a 21. századi készségek fejlesztésére, emellett optimális egyensúlyt teremt a hagyományos és az innovatív tanítási/tanulási formák között. A digitális kompetencia, mely egyike a kulcskompetenciáknak, felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ezért fontos, hogy az óvónők és tanítók elmélyítsék, naprakésszé tegyék az info-kommunikációs technológiával kapcsolatos ismereteiket, a legmodernebb internetes alkalmazások és elektronikus tananyagok felhasználásának lehetőségeit és azok alkalmazási módjait az oktatásban.
A továbbképzés során a résztvevők elsajátítják a digitális írástudás fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, az IKT eszközökkel segített tanórák tervezését, óravázlatok és tematikus tervek készítését. Ismereteket szereznek a tanítási-tanulási folyamatot támogató internetes alkalmazások nyújtotta lehetőségekről, az IKT eszközökkel támogatott projektek megvalósításának módszereiről, a szinkron és- aszinkrón kommunikáció és együttműködés lehetőségeiről, az e-portfólió, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy lehetséges eszközéről.
Megismerik a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis iskolai alkalmazásának lehetőségeit, Web 2.0. típusú alkalmazásokat, képek, videók, egyéb típusú tartalmak szerkesztését.
Képessé válnak arra, hogy saját pedagógiai gyakorlatukat továbbgondolják, színesítsék a legmodernebb online szolgáltatások használatával és IKT eszközök alkalmazásával.

A vizsgamunkával szemben támasztott követelmények:
IKT eszközökkel támogatott foglalkozás/óraterv vagy feladat/tartalom készítése és bemutatása vagy egy projektterv kidolgozása
A résztvevők az eddig tanult ismeretek felhasználásával készítenek egy óra/foglalkozás vagy projekttervet, mellyel szemben az elvárt követelmények:
– IKT eszközök használata
továbbá
– Sulinet szolgáltatások, tartalom használata, vagy
– a továbbképzés alatt megismert tanórákon használható internetes alkalmazások vala-melyikének használata, és
– tartalomhoz illeszkedő kép szerkesztése/kollázs készítése, és/vagy videó és/vagy hang szerkesztése.

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:

Balástya 2019.11.26-12.02

 

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerik és tudják alkalmazni az IKT eszközöket a tanítás tanulás, az óvodai foglalkozások folyamatában, a feldolgozandó ismeretanyaghoz, tevékenységhez kiválasztani és hozzárendelni a megfelelő elektronikus tananyagot és/vagy eszközt, jártasak ezen technológiák alkalmazásában, és példák bemutatásával bizonyítottan képesek integrálni ezt a tudást a mindennapi gyakorlati munkájukba. Ismerik továbbá a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis alkalmazásának lehetőségeit, valamint ismerik a szinkron és -aszinkrón kommunikáció és együttműködés lehetőségeit.
Ismerik az olyan korosztályspecifikus online eszközöket, programokat, melyek már óvodás korúak fejlesztésére is alkalmazhatóak. Ismerik a korszerű projektpedagógiai elveket és szerzői jogi kérdéseket. Fontos, hogy a képzés résztvevői ismerjék a különböző típusú fájlok készítését, szerkesztését, megosztását, a Web 2.0 típusú eszközök és alkalmazások oktatási, nevelési lehetőségeit és az e-portfólió alkalmazási lehetőségét, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy lehetséges eszközét.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A vizsgamunkával szemben támasztott követelmények:
IKT eszközökkel támogatott foglalkozás/óraterv vagy feladat/tartalom készítése és bemutatása vagy egy projektterv kidolgozása
A résztvevők az eddig tanult ismeretek felhasználásával készítenek egy óra/foglalkozás vagy projekttervet, mellyel szemben az elvárt követelmények:
– IKT eszközök használata
továbbá
– Sulinet szolgáltatások, tartalom használata, vagy
– a továbbképzés alatt megismert tanórákon használható internetes alkalmazások valamelyikének használata, és
– tartalomhoz illeszkedő kép szerkesztése/kollázs készítése, és/vagy videó és/vagy hang szerkesztése.

A feladatok értékelése szakmai és formai szempontok alapján történik, szummatív értékelés-sel:
− a csatolt állomány megosztása a trénerrel, a megosztás módjáról a továbbképzés résztvevője dönt (e-mail, google drive, prezi)
− kép- és videó beszúrása az óra/foglalkozás vagy projekttervbe (internetről – szabad felhasználású, jogtiszta tartalmak)
o Sulinet portálról lementett, megosztott kép vagy
o Creative Commons licencelésű, szabad felhasználású vagy
o saját készítésű képi illusztráció a képzés során megismert egyik képszerkesztő segítségével (legalább 1 db)
o saját készítésű videó tartalmak
− Sulinet vagy egyéb Web 2.0 alkalmazások használata
− hivatkozás készítése (legalább 1 db internetes hivatkozás pontos megadása)
− formatív és szummatív értékelő eszközök megjelölése
A terjedelem tekintetében nincsenek korlátozások.
A feladat leadási határideje, a képzés utolsó napját követő maximum 10 munkanapon belül.