Egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos és környezettudatos magatartás kialakítása a nevelési-oktatási intézményekben

Alapítási engedély szám: 23/152/2015; Alapító neve: Furfang Kiadó Kft.; Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.06.01.

FIGYELEM! Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakmai tanfolyamok (OKJ-tanfolyamok) a jogszabályi változások miatt már csak 2020. december 31-ig vehetők igénybe. Az OKJ-képzések 2020. szeptemberben még elindulnak, igény esetén december 31-ig még indíthatók. A határidőig megkezdett vagy folyamatban levő OKJ-tanfolyamok résztvevői a törvény értelmében 2022. december 31-ig vizsgázhatnak le az OKJ-képesítés megszerzéséhez. Az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. az új jogszabályok szerint továbbra is jogosult lesz tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására. Az OKJ-képzések megszűnésével a jelenlegi képzések egy része továbbra is igénybe vehető lesz új formában, esetenként más elnevezéssel. Ezekről a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az egészségtudatosságra nevelés területeit, korszerű egészségfogalmait és összefüggéseiket. Sajátítsanak el olyan egészségtudatosságra nevelési stratégiákat, módszereket, amelyek segítségével változásokat tudnak kezdeményezni az iskolai életben. Ismerjék meg az egészséges életmódot támogató szokásokat, adaptálják tudástárukba a prevenció lehetőségeit az egészségtudatosságra nevelés területein, valamint váljanak képessé a diákok környezettudatos szemléletének globális és egyéni szintű fejlesztésre.

Fontos cél továbbá, a pedagógusok eszköztárának fejlesztése, bővítése annak érdekében, hogy hatékonyan, a megfelelő pedagógiai módszerekkel tudják támogatni diákjaikat a környzettudatos életmód kialakításban.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak, Pedagógus szakképzettség
– megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges
– egyéb, éspedig: nincs

A program tartalmának rövid ismertetése:

A 4-18 éves korosztály egészség- és környezettudatos szemléletének alakítása fontos pedagógiai feladat lett az utóbbi évtizedekben. Az iskolai nevelő-oktató munkában, valamint a tanulási tanítási folyamatokban helyet kell biztosítani annak a fajta hasznosítható tudásnak is, amely az egészség- és környezettudatos nevelést segíti. Ez azonban egyfajta szemléletváltást vár el a pedagógusoktól. A hatékony, tudatos fejlesztő munka alapját a pedagógusok átfogó tudása alapozhatja meg az egészség- és környezettudatosságra nevelés lehetőségeiről. A képzés során a résztvevő pedagógusok, megismerik az egészség- és környezettudatosságra nevelés területeit, a korszerű egészségfogalmakat, azok összefüggéseit, a fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás alapfogalmait és összefüggéseit, az egészséges életmódot támogató szokásokat. A képzés során olyan stratégiákat, módszereket sajátítanak el, amelyeket pedagógiai gyakorlatukban hatékonyan tudnak alkalmazni az egészség- és környezettudatosságra nevelés területein. A program fejleszti a pedagógusok képességeit az adott korosztály egészség – és környezettudatos szemléletének (ki)alakításához, valamint a tevékenységközpontú módszerek alkalmazásához.
Célunk, hogy a képzésen részt vevő kollégákat olyan tudással vértezzük fel, azon képességeiket, jártasságaikat fejlesszük, amely lehetővé teszik számukra azt, hogy a szakszerűen tudják segíteni a gyerek/tanulók egészség- és környezettudatos magatartásformálódást, és fejleszteni tudják a korosztály azon kompetenciáit, amelyek elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb választásokat biztosítsák.
A képzés tematikáját úgy állítottuk össze, hogy óraszámban és tartalmában is egyensúly legyen az elmélet és gyakorlat között. A módszereket – kooperatív technikák, projektmódszer, Mind map módszer az öndifferenciáló módszer – amelyeket bemutatunk és elsajátíttatunk a tanfolyamon részt vevő pedagógusokkal nemcsak az egészség- és környezettudatosságra nevelés során tudják alkalmazni, hanem bármilyen tanítási órán vagy tanórán kívüli keretek között is. Előadásaink interaktív jellegűek, tehát a hallgatóság aktívan bekapcsolódhat, kérdéseket tehetnek fel, beszámolhatnak egyéni tapasztalataikról, bizonyos esetekben vita is kialakulhat, amelynek a koordinátora az előadó. Minden résztvevő kollégának felajánljuk, hogy a tanfolyam zárása után is tartjuk vele a kapcsolatot, honlapunkon és e-mailen keresztül segítjük az egészség- és környezettudatosságra nevelés terület és végzett tevékenységüket.

A 2019. évben lezajlott továbbképzések minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése:
Kistelek 2019.12.12-14

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők tudják az egészséges életmód legfontosabb ismérveit. Ismerjék az egészségtudatosságra nevelés területeit, alapfogalmait és összefüggéseiket. A résztvevők legyenek képesek adaptálni az egészséges életmódot támogató szokásokat az iskolai nevelő-oktató tevékenységekbe, például a helyes táplálkozás, az aktív életmód, a mozgás, a helyes testtartás, a testkultúra, a személyi higiénia, az alvási szokások, a harmonikus társas kapcsolatok, a munka, a pihenés és a tanulás egyensúlya. Legyenek képesek tovább adni az egészségfejlesztést hatékonyan elősegítő gyakorlatokat.

Ismerjék a szenvedélybetegségek fogalmát, jelentését és fajtáit. Legyen képesek a prevenciós lehetőségek használatára az egészségtudatosságra nevelés területein. Ismerjék a környezeti nevelés és környezettudatos magatartás ismérveit, lehetőségeit. Legyenek képesek segíteni a tanulókat a környezeti tudat készség- és képesség – összetevőinek létrehozásában, a környezeti problémák felismerésében, valamint tudjanak kialakítani bennük megoldásokat szolgáló készségeket és képességeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Egy dokumentumgyűjtemény készítése a képzés ideje alatt, illetve azt követően: A gyűjteménynek tartalmaznia kell:

  • egy összefoglaló gondolattérképet a tanulók egészségről, egészséges életmódról alkotott gondolatairól (tanulókkal készíttetett gondolattérkép alapján)
  • egy elemzést az intézmény – dokumentumokban megjelenő – egészségnevelés és prevenció összegzéséről
  • egy projekttervet a környezettudatos magatartás kialakításának, hatékonyabbá tételének fejlesztéséről vagy az egészségnevelésről az intézményben.

Értékelési szempontok a dokumentum gyűjtemény egészére vonatkozóan:

  • a továbbképzésen tanultak alkalmazása a produktumok készítése során (ismeretanyag, módszertan, kapcsolatok)
  • megvalósíthatóság, életkori sajátosságok figyelembevétele.

A dokumentumgyűjtemény beadandó a továbbképzés zárónapját követő 5 munkanapon belül, elektronikus formában. Terjedelme min. 5 oldal.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
– A továbbképzésen minimum 90%-os részvétel és aktívtevékenység a csoportfeladatok megoldásakor
– Egy dokumentumgyűjtemény készítése a képzés ideje alatt, illetve azt követően. A gyűjteménynek tartalmaznia kell:

  • egy összefoglaló gondolattérképet a tanulók egészségről, egészséges életmódról alkotott gondolatairól (tanulókkal készített gondolattérkép alapján)
  • egy elemzést az intézmény dokumentumokban megjelenő egészségnevelés és prevenció összegzéséről
  • egy projekttervet az intézmény környezettudatos magatartás kialakításának hatékonyabbá tételének fejlesztésére.

Értékelési szempontok a dokumentum gyűjtemény egészére vonatkozóan:

  • a továbbképzésen tanultak alkalmazása a produktumok készítése során (ismeretanyag, módszertan, kapcsolatok)
  • megvalósíthatóság, életkori sajátosságok figyelembevétele.

A dokumentumgyűjtemény beadandó a továbbképzés zárónapját követő 5 munkanapon belül, elektronikus formában. Terjedelme min. 5 oldal.